Strzelnica Rekreacyjna „FRANKÓW”

Od dnia 6 czerwca 2020r. rozpoczeła działalność Strzelnica Rekreacyjna „FRANKÓW”

Jest to strzelnica typu odkrytego i posiada dwie osie strzeleckie. Krótką o długości do 25 metrów posiadającą 6 stanowisk tarczowych i dłuższą do 100 metrów z 4 stanowiskami. Stanowska na dłuższej osi posiadają zadaszenie i są osłonięte przed deszczem i słońcem. Strzelnica jest ogrodzona, a przed bramą wjazdowa znajduja się miejsca do parkowania samochodów. Na strzelnicy nie ma sztucznego oświetlenia.

Strzelnica jest czynna codziennie, w godzinach od 8.00 do zachodu słońca.

Niestety Stowarzyszenie nie posiada broni obiektowej i magazynu broni – w zw. z tym korzystanie ze strzelnicy wyglądać będzie inaczej niż na strzelnicach komercyjnych.

Tablicanowa

REGULAMIN STRZELNICY REKREACYJNEJ

„FRANKÓW”

 

Rozdział  1

Warunki korzystania ze strzelnicy

1.    Prowadzący strzelanie:

1)    odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,

2)    wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym - miejsce bezpiecznego pobytu,

3)    prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:

a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,

b) numer pozwolenia na broń (dopuszcza się wpisanie serii i numeru książeczki posiadacza broni) oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,

c) datę i dokładną godzinę przybycia i opuszczenia strzelnicy,

d) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy, przepisami i zasadami bezpieczeństwa (w tym sygnałami alarmowymi), potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2.    Na strzelnicy zabrania się:

1)    osobom które towarzyszą osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,

2)    używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,

3)    spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,

4)    wprowadzania zwierząt.

 

3.    Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

1)    regulamin strzelnicy,

2)    decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania (tj. decyzję o zatwierdzeniu regulaminu strzelnicy),

3)    plan strzelnicy z oznaczeniem:

a) stanowisk strzeleckich,

b) punktu sanitarnego,

c) dróg ewakuacji,

d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,

 

4) wykaz sygnałów alarmowych,

5) informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4.    Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

5.    W przypadku gdy korzystający ze strzelnicy narusza regulamin lub warunki bezpieczeństwa na strzelnicy ponosi on pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody.

Rozdział  2

Sposób obchodzenia się z bronią

1.    Na terenie strzelnicy poza stanowiskiem strzeleckim nosi się broń rozładowaną z otwartymi komorami nabojowymi (jeżeli broń posiada konstrukcyjnie taką możliwość) bez pasów i pokrowców. W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach.  

2.    Zapis ust. 1 nie dotyczy prowadzącego strzelanie oraz osób wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie. 

3.    Dopuszcza się inny sposób noszenia broni na terenie strzelnicy niż określony w ust. 1 jeśli tak stanowi regulamin zawodów lub treningu strzeleckiego.

4.    Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim, stanowisku treningowym lub w inny wyznaczonym miejscu, tylko za zgodą prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.

5.    Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.

6.    Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.

7.    Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.

8.    Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz na jego polecenie opuszcza się stanowisko strzeleckie z bronią z otwartą komora nabojową (jeżeli broń posiada konstrukcyjnie taką możliwość) lub pozostawia się broń na stanowisku strzeleckim - wg. decyzji prowadzącego strzelanie.

9.    Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących celem na strzelnicy.

10. Strzelanie do celów metalowych jest dozwolone z odległości określonej dla danego celu przez jego producenta i amunicją dozwoloną przez producenta tego celu.

11. W przypadku gdy dla danego celu metalowego producent nie podał rodzajów amunicji i odległości strzelania, decyzję w tej kwestii podejmuje prowadzący strzelanie przy zachowaniu niezbędnych zasad bezpieczeństwa.

 

Rozdział  3

Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

1.    Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany:

a)   zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać zapisów Regulaminu strzelnicy,

b)   dokonać czytelnego wpisu wymaganych danych do Książki rejestru pobytu na strzelnicy,

c)   ściśle przestrzegać poleceń i komend wydawanych przez prowadzącego strzelanie,

d)   tak prowadzić ogień z broni, aby nie dopuścić do zagrożenia bezpieczeństwa osób przebywających na strzelnicy oraz do uszkodzenia sprzętu lub wyposażenia,

e)   podczas strzelania używać ochronników słuchu i wzroku; obowiązek stosowania ochronników wzroku nie dotyczy osób noszących okulary korekcyjne oraz strzelania do celów umieszczonych w odległości większej niż 25 metrów.

2.    Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

3.    Po komendzie "STOP", wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywają strzelanie.

4.    Na wezwanie prowadzącego strzelanie osoby korzystające ze strzelnicy obowiązane są do okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych zamieszczonych w Książce rejestru pobytu na strzelnicy. 

5.    Prowadzący strzelanie ma prawo usunąć ze strzelnicy osobę naruszającą regulamin lub warunki bezpieczeństwa.  

6.    Osoby niepełnoletnie (do ukończenia 18 lat) mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo.

7.    Osoby towarzyszące mogą przebywać na strzelnicy tylko w miejscach wyznaczonych przez prowadzącego strzelanie.

8.    Korzystający ze strzelnicy (z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej) obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.

 

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

 

1.    Każda osoba przebywająca na strzelnicy zobowiązana jest do zapoznania się z regulaminem strzelnicy, warunkami bezpieczeństwa i sygnałami alarmowymi.

2.    Korzystający ze strzelnicy zobowiązany jest po zakończonym strzelaniu zebrać odpady (łuski, pudełka itp.) i wrzucić je do odpowiednich pojemników znajdujących się na wyposażeniu strzelnicy.

3.    Palenie wyrobów tytoniowych jest dozwolone na strzelnicy wyłącznie w wyznaczonych miejscach.

Zapraszamy do korzystania ze strzelnicy. W celu ustalenia terminu strzelania prosimy o kontakt mailowy.

Dojazd do strzelnicy

 

Strzelnica zlokalizowana jest w Dukli na zachód od byłego wysypiska śmieci (dojazd ulicą Bernardyńską obok cmentarzy - w kierunku GPSZOK, skręt w lewo, a później polną drogą przez łąkę).

Współrzędne GPS: 49°34'06.7"N 21°40'41.4"E.

Mapa dojazdu

dojazd strzelnicam

 

 

kliknij na zdjęciu, aby powiększyć mapę

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl