Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie zostało założone w grudniu 2018r. przez kilku pasjonatów strzelectwa z terenu dukielszczyzny. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 marca 2019r.

Nasze Stowarzyszenie na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowanie tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów. Kolekcjonerski charakter Stowarzyszenia należy rozumieć zgodnie z przepisami o broni i amunicji, a w szczególności art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.

Cele działalności Stowarzyszenia to m.in.:
a) popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni palnej;
b) upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów;
c) szerzenie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności kolekcjonerskiej;
d) koordynacja działań członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności integracyjnej, organizowanie i udział w różnego typu aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej;
e) doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich w obrębie stowarzyszenia jak i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
f) reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz społeczności strzeleckiej,
g) podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego swoich członków oraz innych osób zainteresowanych podniesieniem bądź nabyciem umiejętności strzeleckich;
h) prowadzenie działalności wychowawczo-¬popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
i) organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki jak i krzewienie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów.

Do realizacji powyższych celów służy nam głównie wykonana siłami i środkami członków Naszego Stowarzyszenia – Strzelnica Rekreacyjna „FRANKÓW” w Dukli.

STATUT
Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


1. Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie zwane dalej Stowarzyszeniem, jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowanie tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów. Kolekcjonerski charakter Stowarzyszenia należy rozumieć zgodnie z przepisami o broni i amunicji, a w szczególności art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej DSS.
3. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dukla.

UCHWAŁA nr 8
Walnego Zebrania Członków
Dukielskiego Stowarzyszenie Strzeleckiego
z dniu 17 lipca 2020r.


Na podstawie §27 lit. j) Statutu Dukielskiego Stowarzyszenie Strzeleckiego Walne Zebranie Członków DSS uchwala co następuje:

§1


1. W celu weryfikacji kandydatów do Stowarzyszenia wprowadza się od dnia 17 lipca 2020r. obowiązek odbycia 6-miesięcznego stażu kandydackiego.

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

17 Paź 2022

Piknik historyczny 2022

W niedzielę 16 października 2022 z okazji 78 rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską odbył się Historyczny Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Uczestnicy pikniku mogli...

11 Lip 2022

Wystawa w Świątkowej

10 lipca 2022 jako wystawca broni uczestniczyliśmy w XIX Krempniańskiej Paradzie Historycznej w Świątkowej Wielkiej. Nasze stanowisko zawierało wiele ciekawych jednostek broni. Można było...

03 Lip 2022

IV Piknik Strzelecki DSS

IV Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego przeszedł do historii ! W niedzielę 3 lipca odbył się IV Piknik Strzelecki DSS. Odwiedziło nas 60 osób, wystrzelono prawie 2 tys....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl