STATUT
Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego


Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1


1. Dukielskie Stowarzyszenie Strzeleckie zwane dalej Stowarzyszeniem, jest ogólnokrajowym stowarzyszeniem dobrowolnym, mającym na celu rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie sportu strzeleckiego i strzeleckiej rekreacji, propagowanie tradycji strzelectwa i kolekcjonerstwa broni i militariów, a także zrzeszanie osób zajmujących się strzelectwem oraz działalnością kolekcjonerską w zakresie broni, amunicji i militariów. Kolekcjonerski charakter Stowarzyszenia należy rozumieć zgodnie z przepisami o broni i amunicji, a w szczególności art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy o broni i amunicji.(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1839 z późniejszymi zmianami).
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej DSS.
3. Stowarzyszenie zostało utworzone na czas nieoznaczony i działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.
4. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
5. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dukla.

 

§2


1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność w oparciu o pracę społeczną członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników. Pracownikiem może być każdy członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie może być członkiem innych stowarzyszeń i ich związków działających na rzecz kolekcjonerstwa oraz rozwoju kolekcjonerstwa broni, amunicji i militariów, sportu, rekreacji, a przede wszystkim strzelectwa.

§3


Stowarzyszenie może posiadać własne znaki organizacyjne oraz używać pieczęci a także wydawać legitymacje.

Rozdział II
CELE I FORMY DZIAŁALNOŚCI

§ 4


Celami działalności Stowarzyszenia są:

a) popularyzacja strzelectwa praktycznego, sportowego i rekreacyjnego z broni palnej;
b) upowszechnianie, rozwijanie i promowanie kolekcjonerstwa broni, amunicji oraz militariów;
c) szerzenie wiedzy na temat broni, militariów oraz historii oręża i działalności kolekcjonerskiej;
d) wspieranie członków Stowarzyszenia w zakresie kolekcjonowania broni dawnej i nowej, pamiątek i artefaktów militarnych oraz pamiątek historycznych;
e) pomoc kolekcjonerom broni i militariów w pozyskiwaniu nowych eksponatów oraz ich opracowywaniu, przechowywaniu i konserwowaniu;
f) koordynacja działań członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie działalności integracyjnej, organizowanie i udział w różnego typu aktywnościach z zakresu strzelectwa i kolekcjonerstwa broni palnej;
g) doradztwo i pomoc organizacyjna oraz szkolenie kadr trenersko-instruktorskich w obrębie stowarzyszenia jak i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia;
h) reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz społeczności strzeleckiej, w tym przedstawicieli innych stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim, sportowym lub obronnym;
i) podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego swoich członków oraz innych osób zainteresowanych podniesieniem bądź nabyciem umiejętności strzeleckich;
j) prowadzenie działalności wychowawczo-¬popularyzatorskiej w zakresie strzelectwa, promowanie postaw obywatelskich i patriotycznych wśród dorosłych, dzieci i młodzieży;
k) organizowanie czasu wolnego dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki jak i krzewienie polskich tradycji strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i militariów.

§5


Stowarzyszenie realizuje cele, o których mowa w §4, poprzez:

a) organizację spotkań, prelekcji, pokazów, wystaw, szkoleń, imprez sportowych o charakterze strzeleckim i kolekcjonerskim;
b) udział członków Stowarzyszenia w spotkaniach oraz sportowych zawodach strzeleckich zarówno krajowych i jak zagranicznych oraz udział w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących kolekcjonerstwo broni i militariów, czy też organizowanie takich imprez, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze kolekcjonerskim;
c) współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia w uprawianiu strzelectwa, kolekcjonowaniu broni i amunicji, przechowywaniu i konserwacji broni i amunicji oraz militariów;
d) szerzenie wiedzy w zakresie historii i tradycji strzelectwa oraz systematyczne doskonalenie umiejętności strzeleckich i kompetencji członków Stowarzyszenia;
e) współpracę z podmiotami zewnętrznymi w celu realizacji celów statutowych, w tym ze stowarzyszeniami, muzeami, grupami rekonstrukcyjnymi, klubami sportowymi;
f) występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji i organów ustawodawczych, prowadzenie działalności lobbingowej w zakresie regulacji wpływających na prawo do posiadania broni i amunicji oraz poprzez działania zapewniające wyższą świadomość społeczną oraz bezpieczne warunki uprawiania strzelectwa i kolekcjonerstwa;
g) współpracę ze szkołami, uczelniami i innymi instytucjami oświatowo-wychowawczymi w celu krzewienia sportu strzeleckiego wśród dzieci i młodzieży oraz propagowanie i pielęgnacja idei patriotycznych, wyszkolenia strzeleckiego, wiedzy na temat historii broni i militariów;
h) organizację i przeprowadzanie zawodów strzeleckich,
i) przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do realizacji powyższych celów, w szczególności odpowiedniej strzelnicy.


Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§6


Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.

§7


Stowarzyszenie posiada członków: zwyczajnych, założycieli, wspierających i honorowych.

§8


1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna, która zaakceptuje statut i cele Stowarzyszenia oraz wypełni deklarację członkowską i uiści opłatę wpisową.
2. Członkiem zwyczajnym zostaje się na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić kandydata z obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej, jeżeli przemawia za tym ponadprzeciętne zaangażowanie kandydata w sprawy Stowarzyszenia.

§9


1. Członkiem wspierającym może zostać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.

§10


Członkiem założycielem zostaje osoba fizyczna biorąca udział w spotkaniu założycielskim, która zaakceptuje statut i cele Stowarzyszenia oraz wypełni deklarację członkowską. Członkowie założyciele są zwolnieni z opłaty wpisowej.

§11


1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
2. Członkowie honorowi są powoływani przez Zarząd Stowarzyszenia na wniosek własny lub Komisji Rewizyjnej.

§12


Członkowie zwyczajni mają prawo do:

a) udziału w obradach w Walnym Zebraniu Członków z głosem stanowiącym;
b) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia;
c) korzystania z majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
d) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie;
e) zgłaszania wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia.

§13


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a) brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
c) regularnego opłacania składek.

§14


Prawa oraz obowiązki członków założycieli są takie same jak prawa i obowiązki członków zwyczajnych.

§15


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego i czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym. Poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

§16


Członkowie wspierający mają obowiązek:

a) wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń;
b) przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§17


Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§18


1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny zostać opłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić członka zwyczajnego z obowiązku opłacania składek członkowskich, jeżeli przemawia za tym ponadprzeciętne zaangażowanie członka w sprawy Stowarzyszenia.
4. Wielkość składek ustalana jest co roku w drodze uchwały zarządu.

§19


1. Członkowie stowarzyszenia podają do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny; adresy te służyć będą do kontaktu ze strony władz Stowarzyszenia przy czym wszelkie informacje przekazywane drogą elektroniczną mają moc prawną równą i są tak samo wiążące jak informacje wysyłanym za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
2. Jeżeli członek stowarzyszenia nie poinformuje o zaprzestaniu korzystania ze skrzynki elektronicznej podanej w deklaracji członkowskiej informacje wysłane na nią uważa się za doręczone.

§20


Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu;
b) śmierci członka Stowarzyszenia;
c) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne;
d) utraty praw publicznych orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu;
e) wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia;
f) rozwiązania Stowarzyszenia.

§21


1. Członek może być wykluczony lub zawieszony przez Zarząd Stowarzyszenia na skutek:

a) nie przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
b) nie opłacania składek członkowskich przez co najmniej jeden okres składkowy;
c) działania na szkodę Stowarzyszenia;
d) naruszenia zasad współżycia koleżeńskiego, dobrych obyczajów bądź zasady fair¬play;
e) naruszanie dobrego wizerunku Stowarzyszenia.
2. Zawieszenie i wykluczenie członka następuje w drodze uchwały Zarządu. Odpis uchwały z uzasadnieniem powinien zostać doręczony zainteresowanemu członkowi na piśmie.
3. Zawieszenie polega na okresowym pozbawieniu członka Stowarzyszenia praw wynikających ze statutu i uchwał władz Stowarzyszenia oraz pozbawieniu pełnionych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
4. Członek Stowarzyszenia może odwołać się od decyzji o wykluczeniu lub zawieszeniu do najbliższego Walnego Zebrania Członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania odpisu uchwały Zarządu wraz z uzasadnieniem. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Do czasu rozpatrzenia wniesionego odwołania członek pozostaje zawieszony w swoich prawach w rozumieniu ust. 3 powyżej.


Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§22


1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 5 lat; wyboru ich składu osobowego dokonuje się w głosowaniu jawnym.

§23


1. Jeśli inne postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile właściwy organ nie postanowi inaczej, zapadają w głosowaniu jawnym.

§24


1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków może być:
a) zwyczajne;
b) nadzwyczajne.

§25

 

1. W Walnym Zebraniu Członków mogą brać udział wszyscy członkowie Stowarzyszenia.
2. Walne Zebranie Członków otwiera Prezes Zarządu a w razie jego nieobecności lub zawieszenia osoby pełniącej tę funkcję w prawach członka Stowarzyszenia inny członek Zarządu lub członek Komisji Rewizyjnej, który zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków.
3. Walne Zebranie Członków wybiera spośród swego grona Przewodniczącego, który czuwa nad prawidłowym przebiegiem obrad i głosowaniami.
4. Przewodniczący wyznacza protokolanta. Protokolant nie musi być członkiem stowarzyszenia.§26

1. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest przez Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i raz na pięć lat jako sprawozdawczo-¬wyborcze.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na wniosek Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków powinien być złożony w formie pisemnej ze wskazaniem celu zwołania.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w terminie do 60 dni od dnia wniesienia właściwego wniosku.
5. Jeżeli Zarząd nie zwołuje Walnego Zebrania Członków w odpowiednim terminie, Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Komisję Rewizyjną.
6. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków na co najmniej 14 dni przed jego planowanym terminem za pomocą listu poleconego wysłanego na adres, który członek zadeklarował jako adres do korespondencji ze Stowarzyszeniem. Dopuszczalne jest także poinformowanie drogą elektroniczną na wskazany adres email jeżeli członek stowarzyszenia w odpowiednim dokumencie wyraził na to zgodę.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania członków z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.
8. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Walnego Zebrania może zarządzić trzydziestominutową przerwę. Uchwały podejmowane po tak zarządzonej przerwie są ważne bez względu na liczbę obecnych członków.

§27


Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;
b) wybór spośród członków Stowarzyszenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
c) ocena działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej będąca podstawą uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia;
d) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Stowarzyszenia;
e) wysłuchanie i zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej z działalności Stowarzyszenia w minionej kadencji, z położeniem szczególnego nacisku na kwestie finansowe;
f) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze;
g) rozpatrywanie wniosków dotyczących majątku Stowarzyszenia i rodzajów działalności;
h) dokonywanie zmian statutu i podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia;
i) podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych organizacji;
j) podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które nie leżą w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.


§28


1. W obradach Walnego Zebrania Członków mogą uczestniczyć zaproszone przez Zarząd osoby, które nie są członkami Stowarzyszenia, z głosem doradczym.
2. Walne Zebranie Członków może w razie potrzeby powołać zespoły robocze, komisje specjalne lub zespoły ekspertów.
3. Z przebiegu Walnego Zebrania Członków sporządzany jest protokół, który podpisują Przewodniczący i Protokolant.

§29


1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi od trzech do pięciu członków.
2. Wyboru składu osobowego Zarządu (w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika) dokonuje Walne Zebranie Członków.
3. Pierwszego wyboru składu Zarządu (w tym Prezesa, Wiceprezesa oraz Skarbnika) dokonują członkowie założyciele.
4. Posiedzenia Zarządu powinny się odbywać co najmniej raz na kwartał.
5. Posiedzenia Zarządu zwołuje dowolny członek Zarządu. Zwołujący powiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia listem elektronicznym (e¬mail) o tytule „Posiedzenie Zarządu” wysłanym na adresy poczty elektronicznej (e¬mail) wskazane przez członków Zarządu.
6. Uchwały Zarządu mogą być powzięte także bez formalnego zwołania posiedzenia Zarządu, jeśli wszyscy członkowie Zarządu są obecni i żaden z nich nie wyraził pisemnego sprzeciwu co uchwały, która ma być podjęta.
7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku Zarządu czteroosobowego i równej liczby głosów decydujący jest głos Prezesa Zarządu.

§30


1. Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest Prezes Zarządu działający łącznie z innym członkiem Zarządu.
3. Zarząd może udzielać pełnomocnictw:

a) ogólnych - do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu,
b) szczególnych.

§31


Do zakresu działalności Zarządu należy:

a) realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania;
b) kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia;
c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i uchwalanie wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia;
d) sporządzanie rocznych sprawozdań, budżetów i bilansów oraz przedstawianie ich Walnemu Zebraniu Członków;
e) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia;
f) przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia;
g) zwoływanie Walnych Zebrań Członków;
h) rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia;
i) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia;
j) przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia.

§32


1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu członków.
2. Wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego) dokonuje Walne Zebranie Członków spośród członków Stowarzyszenia, którzy nie wchodzą w skład Zarządu.
3. Pierwszego wyboru składu Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego) dokonują członkowie założyciele.
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego i nie mogą być powiązani w żaden sposób z członkami Zarządu, w szczególności pozostawać z nimi w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub podległości służbowej.
5. Komisja Rewizyjna odbywa swe posiedzenia przynajmniej raz w roku.

§33


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a) sprawowanie kontroli wykonywania działalności statutowej Stowarzyszenia.
b) występowanie do Zarządu z wnioskami wypływającymi z ustaleń kontroli oraz żądanie złożenia przez Zarząd stosownych wyjaśnień;
c) przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań i wnioskowanie w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium;
d) wybór podmiotu, który dokonuje badania sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami właściwej ustawy;
e) prowadzenie okresowych kontroli opłacania składek członkowskich;
f) składanie wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania;


Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§34


1. Majątek Stowarzyszenia tworzą:

a) nieruchomości i ruchomości będące własnością Stowarzyszenia;
b) inne prawa majątkowe;
c) środki pieniężne.

2. Majątek Stowarzyszenia służy wyłącznie do realizacji jego statutowych celów.
3. Majątek Stowarzyszenia powstaje z następujących źródeł:

a) składek członkowskich, opłat wpisowych i innych świadczeń uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia;
b) dobrowolnych wkładów i wpłat członków Stowarzyszenia;
c) dotacji, darowizn, spadków i zapisów;
d) dochodów z majątku Stowarzyszenia;
e) ofiarności publicznej.

4. Zabronione jest:

a) udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
b) przekazywanie majątku Stowarzyszenia na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;

§35


Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.

§36


Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej; działa pro publico bono.


Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§37


Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością dwóch trzecich głosów spośród członków obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§38


1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
3. W razie podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną przekształcają się w Komisję Likwidacyjną, której członkowie stają się likwidatorami Stowarzyszenia i przeprowadzają likwidację Stowarzyszenia z uwzględnieniem zobowiązań na nim ciążących.
4. W okresie likwidacji Stowarzyszenia do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnieni są trzej likwidatorzy działający łącznie.
5. Majątek pozostały po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu zostaje przeznaczony na cel wskazany w uchwale Walnego Zebrania Członków o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
6. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.


Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§39


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz. 210 z późniejszymi zmianami).
2. Wykładnia przepisów statutu należy do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia.

Dukla, dnia 14 grudnia 2018r.

 

 

 

 

 

 

Ostatnie aktualności

17 Paź 2022

Piknik historyczny 2022

W niedzielę 16 października 2022 z okazji 78 rocznicy Bitwy o Przełęcz Dukielską odbył się Historyczny Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego. Uczestnicy pikniku mogli...

11 Lip 2022

Wystawa w Świątkowej

10 lipca 2022 jako wystawca broni uczestniczyliśmy w XIX Krempniańskiej Paradzie Historycznej w Świątkowej Wielkiej. Nasze stanowisko zawierało wiele ciekawych jednostek broni. Można było...

03 Lip 2022

IV Piknik Strzelecki DSS

IV Piknik Strzelecki Dukielskiego Stowarzyszenia Strzeleckiego przeszedł do historii ! W niedzielę 3 lipca odbył się IV Piknik Strzelecki DSS. Odwiedziło nas 60 osób, wystrzelono prawie 2 tys....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dukielskie Stowarzysznie Strzeleckie

ul. Trakt Węgierski 21 / 43

38-450 Dukla

email: dukielskie.stowarzyszenie@o2.pl